abhakara.org

คณะกรรมการ

มูลนิธิราชสกุลอาภากร
ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

มูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ปัจจุบันเป็นระยะเวลา 13 ปี ได้มีการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลหลายโครงการ ทำให้มูลนิธิฯเป็นที่ชื่นชมและมีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้น จึงต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนามูลนิธิฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

รายนามคณะกรรมการ ปี 2563

ลำดับ ชื่อสกุลตำแหน่ง
1หม่อมราชวงศ์ จิยากรเสสะเวชประธานกรรมการ
2ดร. จรัลธาดากรรณสูตรองประธานกรรมการ
3หม่อมราชวงศ์ อภิเดชอาภากรรองประธานกรรมการ
4หม่อมราชวงศ์ พรระพีอาภากรรองประธานกรรมการ
5พลเรือเอก ประพฤติพรอักษรมัตกรรมการ
6พลเรือเอก โสภณวัฒนมงคลกรรมการ
7นาย กฤษณ์ชเทพทองสินกรรมการ
8หม่อมราชวงศ์ รุจยาภาอาภากรกรรมการ
9หม่อมราชวงศ์ รุจยารักษ์อาภากรกรรมการ
10นาง ชิดชมมณีพันธ์ุกรรมการ
11ดร. อรนุชแสงสุริยจันทร์กรรมการ
12นาย สินพงษ์หาญยุทธกรรมการ
13นาย วีระพันธ์ไพศาลนันท์กรรมการ
14นาย เฉลาการค้ากรรมการ
15นาย ภูวดลวสุธารกรรมการ
16ดร. กวีพงษ์หิรัญกสิกรรมการและเหรัญญิก
17นาย พงศธรเสสะเวชกรรมการและเลขานุการ
18หม่อมหลวง พิมพ์อาภาอาภากรกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษา

ลำดับ ชื่อสกุล
1หม่อมราชวงศ์ สิทธิอาภากร
2นาย พยุงศักดิ์เสสะเวช
3หม่อมราชวงศ์ รุจยาอาภากร
4พลเรือตรี กรีฑาพรรธนะแพทย์
5พลเรือเอก ไพโรจน์แก่นสาร
ม.ร.ว.จิยากร เสสะเวช
ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร
Theme: Overlay by Kaira His Royal Highness Admiral Prince Abhakara of Chumphon’s Family Foundation
Bangkok THAILAND